Безплатно Обучение в началото на годината организира „Ем Енд Есс Проджектс“ ООД

Още в началото на 2020 г. Фирма „Ем Енд Есс Проджектс“ ООД планира да проведе обучение на тема „Стартиране на собствен бизнес” в гр. Бургас.

Участието е субсидирано от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е безплатно за участниците. Темите, предвидени в семинарния план, засягат възможностите за предприемачество, формиране на предприемаческата идея, правни форми, дефиниране на целевата група, планиране на доходите и разходите, възможностите за организиране на представителство или филиал в ЕС.

Лекторите, поканени на семинара са преподаватели с дългогодишен професионален опит. Официален сертификат на присъствалите участници ще бъде връчен в края на семинарната сесия.

Тези от Вас, които сте планирали да се включите в нашите безплатни обучения на тема „Стартиране на собствен бизнес“ или сте преминали специализирани индивидуални консултации ще имате също, уникалната възможност да кандидатстване за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчив бизнес ”. Посредством тази програма може да получите до 5 000 лв., с които да финансирате услуги, насочени към успешен старт на вашето новосъздадено дружество и по-бързо развитие на предприятието.

Можете да се запишете като изпратете на електронната ни поща contact@mandsprojects.com вашето заявление за участие и координати за обратна връзка. Телефонът ни за кореспонденция е 0887 807 318.

Повече информация за „Ем Енд Есс Проджектс“ ООД можете да получите на адрес www.mandsprojects.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор № BG05M9OP001-1.023-0136 „Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество“.

Подобни новини

Оставете коментар