Обучение в началото на годината организира „Форум на регионите“

Още в началото на 2020 г. Фондация „Форум на регионите“ планира да проведе обучение по Проект „Предоставяне на обучение за стартиране на конкурентно предприемачество”. От 6-и до 10-и януари, в офиса на организацията на бул. „Владислав Варненчик“ 61, ще се подготвят бъдещите бизнесмени.

Участието е субсидирано от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е безплатно за участниците. Темите, предвидени в семинарния план, засягат възможностите за предприемачество, формиране на предприемаческата идея, правни форми, дефиниране на целевата група, планиране на доходите и разходите, възможностите за организиране на представителство или филиал в ЕС.

Лекторите, поканени на семинара са преподаватели с дългогодишен професионален опит: проф. Красимир Петров, Дарина Илиева – директор на Дирекция „Обучение и проекти“ в „Школа за мислене“/София/, доц. Йордан Иванов – Икономически университет Варна, адвокат Силвия Петранова – Адвокатска колегия – Варна, Силвия Сивова-Спасова – бизнес консултант и проджект мениджър, Елза Зарева – председател на Асоциация оздравителен и здравен туризъм.

Официален сертификат на присъствалите участници ще бъде връчен в края на семинарната сесия.
Как можете да се запишете? Ако живеете в Североизточния район на България (области Варна, Добрич, Шумен и Търговище), нямате регистрирана фирма на свое име, не упражнявате свободна професия и не участвате в управителен орган на НПО или ДЗЗД, изпратете на електронната ни поща fderregionen@gmail.com вашето заявление за участие и координати за обратна връзка.

Телефонът ни за кореспонденция е 0884/666096.
Повече информация за „Форум на регионите“ можете да получите на адрес www.forumderregionen.com

Проектът се осъществява с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-1.023-0152-С01. Общата му стойност е 315 985.56 лв. и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Подобни новини

Оставете коментар