Обучение за „Стартиране на собствен бизнес“ се проведе в гр. Николаево

От 15-и до 21-и май, в гр. Николаево се проведе поредното обучение за хора желаещи да развиват предприемаческа дейност. Още 5 бъдещи бизнесмени се обучаваха и повишиха квалификацията си в модул „Стартиране на собствен бизнес“. Семинарите бяха част от Проект „Предоставяне на обучение за стартиране на конкурентно предприемачество”.

Участието бе субсидирано от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор № BG05M9OP001-1.023-0136 „Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество“.

В рамките на 40 учебни часа курсистите получиха знания за основите на предприемачеството и имаха възможност да обсъдят и дооформят своите идеи. Обсъдени бяха начините на финансиране и възможностите за кандидатстване по оперативни програми. След петте дни курсистите вече имаха по-добра подготовка и самочувствие, че могат да започнат самостоятелна дейност. Всички участници получиха и официален сертификат за завършено обучение по „Стартиране на собствен бизнес“.

Курсистите ще имат уникалната възможност да кандидатстват за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчив бизнес”. Посредством тази програма може да получите до 5 000 лв., с които да финансирате услуги, насочени към успешен старт на вашето новосъздадено дружество и по-бързо развитие на предприятието.

Ако и вие искате да се запишете за участие в нашия проект, това може да стане като се изпратите на електронната ни поща contact@mandsprojects.com вашето заявление за участие и координати за обратна връзка.
Телефонът ни за кореспонденция е 0887 807 318.
Повече информация за „Ем Енд Есс Проджектс“ ООД можете да получите на адрес www.mandsprojects.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор № BG05M9OP001-1.023-0136 „Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество“.

Подобни новини

Оставете коментар