„Ем Енд Есс Проджектс“ организира безплатни обученията по предприемачество

Предстоят поредните обучения за подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес в гр. Ямбол. Обучението ще се проведе в края на месеца и се финансира по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор № BG05M9OP001-1.023-0136 „Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество“. Обученията се провеждат по утвърдена програма, която включва следните теми: – Бизнес план; – Ценообразуване и капацитет на бизнеса; – Ефективни продажби; – Стратегически продажби и…

Още