Обучение за „Стартиране на собствен бизнес“ се проведе в гр. Сливен

От 25-и до 29-и май, в гр. Сливен се проведе поредното обучение за хора желаещи да развиват предприемаческа дейност. Още 10 бъдещи бизнесмени се обучаваха и повишиха квалификацията си в модул „Стартиране на собствен бизнес“. Семинарите бяха част от Проект „Предоставяне на обучение за стартиране на конкурентно предприемачество”. Участието бе субсидирано от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор № BG05M9OP001-1.023-0136 „Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество“. В рамките на 40 учебни часа курсистите…

Още